شماره چهارم، هفتم اردیبهشت 1377
شعر درختی است که ریشه در واقعیت دارد به عبارت دیگر نتیجه‌ی ابراز کشف واقعیت است.
هنر پلی است که انسان ها با عبور از آن به یکدیگر نزدیکتر می شوند. اشاعه‌ی هنر خالص و مردمی شعار هر کانون هنری هست
و خواهد بود.
10 آبان 1375
هنر اگر در راستای دانائی و حقیقت و عدالت باشد همزاد تاریخ می شود و من به تاریخ عشق می ورزم همچنانکه به فلسفه، تکامل اندیشه انسان را در تاریخ فلسفه می بینم. برای تفهیم سخنان فیلسوفان به تاریخ فلسفه نیازمندیم...
چهارشنبه 3 بهمن 1369 - دوره چهارم هفتگی شماره 44
قواعدالمعجم و دانستن و از برکردن فرهنگ عروضی به درد خاقانی دیروز و خاقانی های امروز می خورد. بنیانگذار شعر امروز «نیما» قید تساوی را از وزن عروض برداشت و محتوای مردمی را جایگزین محتوای ارتجاعی زمان خود در شعر کرد.